SPAANDEX K-GULV / Unipan K-gulv 22 mm

Montagevejledning

Denne monteringsvejledning omfatter nedlægning af undergulv udført med Spaandex K-Gulv eller Spaandex Unipan K-Gulv.

Vi gør opmærksom på, at funktionsgodkendelsen kun gælder under forudsætning af, at monteringsvejledningen følges. Læs venligst vejledningen inden du går i gang. Produktet fra KRONOSPAN er under kontinuerlig udvikling - Find den opdaterede monteringsvejledning i følgende dokument:

22 mm Spaandex K-gulv og Unipan K-gulv

file_download Hent PDF

Spaandex K-gulv til undergulve

SPAANDEX K-GULV anvendes til undergulv i opvarmede rum (anvendelses-klasse 1). SPAANDEX UNIPAN K-GULV anbefales til undergulv i uopvarmede rum (anvendelsesklasse 2). Pladerne er kendetegnet ved en grønfarvet kerne. Der skelnes mellem to konstruktionstyper med i alt fire varianter:

 • Bærende undergulv på strøer
 • Bærende undergulv med flyvestød
 • Svømmende undergulv på bærende underlag
 • Svømmende undergulv som renoveringsgulv

OBS! Start i venstre hjørne. Feren fremad. Stempler opad.

Undergulvstyper

Bærende undergulv på strøer/bjælker

Gulvspånpladerne kan anvendes som undergulv i en gulvkonstruktion, hvor pladerne er bærende, udlagt på strøer/bjælkelag.

 1. SPAANDEX K-GULV eller SPAANDEX UNIPAN K-GULV
 2. Strøer/Bjælkelag
 3. Isolering

Bærende undergulv udlagt med flyvestød

Gulvspånpladerne er bærende og monteres på udlagte strøer/bjælkelag med endesamlinger imellem strøerne/bjælkerne. Denne løsning må KUN anvendes i lokaler med en maks. belastning på 300 kg/m2 som f.eks. almindelige beboelsesrum.

 1. SPAANDEX K-GULV eller SPAANDEX UNIPAN K-GULV
 2. Strøer eller bjælker
 3. Fugtspærre 0,20 mm PE-folie
 4. Betondæk

Svømmende undergulv

Gulvspånpladerne er ikke fastgjorte og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underlag. Gulvspånpladerne udlægges som oftest på et trykfast isoleringsmateriale, som f.eks. EPS 250.

Svømmende undergulv kan også anvendes ved renoveringsopgaver, hvor der er behov for afretning af eksisterende gulv, f.eks. et ældre trægulv.

 1. SPAANDEX K-GULV eller SPAANDEX UNIPAN K-GULV
 2. Evt. gulvpap
 3. Fugtspærre 0,20 mm PE-folie
 4. Trykfast isolering, f.eks. EPS 250 5. Afretningslag på bærende underlag

Novopan profilerede gulvspånplader leveres i følgende kvaliteter

 • SPAANDEX K-GULV P6, der opfylder styrke- og stivhedskrav iht. EN 312 P6.
 • SPAANDEX UNIPAN K-GULV P5/P6, der har en grønfarvet kerne og opfylder styrkeog stivhedskravet til EN 312 P6 samt fugetekniske krav til EN 312 P5. Gulvspånpladen er modstandsdygtig overfor moderate mængder vand og anvendes til bærende undergulv.

Klassifikationen fremgår af mærkningen på gulvspånpladernes overside. Gulvspånpladerne er 22 mm tykke og forsynet med dobbeltprofil på 4 sider. Det sikrer stærke og holdbare samlinger.

Produktdata og anvendelsenøgle

Anvendelsesklasse 1

EN 312 P6 er klassificeringen for gulvspånplader til brug i permanent opvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i nogle få uger - f.eks. almindelig beboelse. Spånpladerne er mærket:

CE 1073-CPR-803 NOVOPAN årstal EN 13986 - EN 312 P6 E1- FLOORING-Dfl-s1 - 22 mm > 600 kg/m3 - Produktionsdato - Denne side op.

Anvendelsesklasse 2

EN P5/P6 er klassificeringen for gulvspånplader til brug i uopvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 85% i nogle få uger - f.eks. uudnyttede tagetager, ventilerede fugtpåvirkede konstruktioner eller i fritidshuse. Spånpladerne er mærket:

CE 1073-CPR-803 NOVOPAN årstal EN 13986 – EN 312 P5/P6 E1- FLOORING-Dfl-s1 - 22 mm > 600 kg/m³ - Produktionsdato - Denne side op.

Transport og lagring

Gulvspånpladerne skal håndteres, så kanter og flader ikke beskadiges, og de skal opbevares tørt på et plant underlag. Gulvspånpladerne skal altid være beskyttet mod fugt.

Akklimatisering

Gulvspånpladerne skal ALTID akklimatiseres - uemballeret - ca. 1 uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Al mur og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet til min. 18°C og ventileret.

Bærende undergulv

SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV kan anvendes som bærende undergulv i såvel nybyggeri som ved renoveringsopgaver, hvor spånpladerne udlægges på strøer/bjælkelag. Konstruktionen giver god mulighed for at fremføre rør og el-installationer mellem strøerne eller i bjælkelaget. Undergulvet danner sammen med understøtningerne et plant og stabilt underlag for den endelige gulvbelægning, der kan udføres som f.eks. lamelparket, linoleum eller tæppe.

Fugtspærre

Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton for at forhindre fugtskader i strøer og gulve. Det gælder også ved etageadskillelser. Som fugtspærre kan der anvendes en plastfolie (PE) med en tykkelse på 0,20 mm. Plastfolien skal være CE-mærket efter DS/EN 13984. Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle samlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Se SBi-Anvisning 224.

 1. Strø
 2. Fugtspærre, 0,20 mm PE-folie
 3. Isoleret rør
 4. Opklodsning
 5. Bærende underlag, f.eks. betondæk

Radonsikring

Traditionelt anses en svindarmeret betonplade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren udføres tæt giver den en ekstra sikkerhed mod radonindtrængning. Før fugtspærren udlægges, skal der tætnes ved kuldebroafbrydelsen langs fundamentet, dilatationsfuger i betonpladen og omkring rørgennemføringer. Der kan f.eks. anvendes murfolie, der klæbes med butylbånd. 

Principper og detaljer kan findes i SBi-anvisning 233 ”Radonsikring af nye bygninger”,TRÆ 56 ”Træskelethuse” og TRÆ 64 ”Trægulve - Lægning”.

 1. Radonspærre
 2. Fugtspærre, 0,20 mm PE-folie
 3. Opklodsning
 4. Beton
 5. Klæber (på gulv og væg)

Understøtning og opklodsning

Strøer/bjælkers fugtindhold må højst være 8±3% fugt ved udlægning. Det anbefales at benytte laminerede strøer (Kerto), som altid er rette og med korrekt fugtindhold. Strøer/ bjælker skal være dimensioneret og understøttet korrekt. Understøtningerne udlægges med en centerafstand på maks. 600 mm eller efter belastningsklasse. Opklodsninger til strøer kan udføres med plastkiler, krydsfinerbrikker, hårde træfiberplader eller lignende. Plastkiler og plasttårne skal have dokumenteret holdbarhed og være dimensioneret til belastningen. Træbaserede opklodsningsbrikker skal mindst være 100 cm2 og afsluttes nederst med en blød brik. Opklodsningerne sikres mod fugt og belastning af fugtspærren med et underlag af f.eks. asfaltpap. Afstanden mellem opklodsningerne fremgår af skemaet.

Gulve med normalbelastning

Gulve med ekstra hård belastning

Vær opmærksom på, at strøer/bjælker og opklodsninger skal være dimensioneret korrekt i denne belastningsgruppe. Belastningen forudsættes jævnt fordelt. De viste eksempler er gældende i anvendelsesklasse 1 og 2 ved en maksimal punktlast på 2,0 kN svarende til lastkategori A og B, jf. EN 1991-1-1.

* Pladelængde 1800 mm.

Udlægning af strøer

Til understøtning af pladekanterne - langs vægge - udlægges strøer med en maks. afstand fra vægge på 40 mm. Som ekstra randstrøer kan der imellem hver strøafstand ilægges en 700 mm lang ekstrastrø (vinkelret ud fra væggen), således at den valgte strøafstand halveres. Øvrige strøer fordeles med en centerafstand på maks. 600 mm, jf. ovenstående skemaer. Afstanden mellem 1. og 2. strø reduceres med 30% i forhold til afstanden mellem øvrige strøer. Opklodsningen fastgøres til strøer med stiksøm.

 1. Gulvbelægning f.eks. linoleum
 2. 22 mm SPAANDEX K-GULV
 3. Udvidelsesfuge
 4. Kamsøm/skrue med delgevind
 5. 40 × 39 mm KERTO strø
 6. Opklodsning
 7. Asfaltpap
 8. 0,20 mm PE-folie
 9. Betondæk

Udvidelsesfuger

For at give plads til udvidelse af gulvfladen ved fugtpåvirkning, holdes en afstand fra vægge, søjler og rørgennemføringer på min. 12 mm. Ved udlægning af gulvflader over 15 meter udføres udvidelsesfuger på min. 15 mm. Udvidelsesfugen kan udføres på flere måder, f.eks. med aluminiumsprofiler fra MIGUA eller tilsvarende. Se også TRÆ 64, TRÆ 37.

Strøafstand ved keramisk gulvbelægning
Strøer/bjælker og opklodsninger skal være dimensioneret korrekt. Centerafstanden mellem strøerne må maks. være 300 mm. Et underlag af 13 mm gulvgips fastskrues i kvadratnet 200 × 200 mm oven på gulvspånpladerne. Alternativt kan gulvgipspladen klæbes og skrues til spånpladen med f.eks. Alfix Readyflex. Det giver et stærkt og stabilt underlag for keramiske belægninger i tørre rum

 1. Gulvbelægning f.eks. linoleum 
 2. 22 mm SPAANDEX K-GULV 
 3. Udvidelsesfuge
 4. Kamsøm/skrue med delgevind 
 5. 40 × 39 mm KERTO strø 
 6. Opklodsning 
 7. Asfaltpap 
 8. 0,20 mm PE-folie 
 9. Betondæk

Spaandex k-gulv

Montering

Bærende undergulv

SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV nedlægges i forbandt med min. 300 mm forskydning og på tværs af de oprettede strøer/bjælker med retsiden opad, dvs. den mærkede side, og med endestødene samlet på midten af strøer/bjælker. Samlinger mellem strøer (flyvestød) må kun forekomme i almindelige beboelsesrum. Gulvspånpladerne udlægges med center-afstand på maks. 600 mm mellem strøer/ bjælker, og bør tilstræbes at dække mindst to strø-/bjælkeafstande. Gulvspånpladernes frie kanter mod vægge og åbninger skal være understøttet.

 1. Afstandskiler 
 2. Gulvspånplader 
 3. Isolering

Bærende undergulv med flyvestød

SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV er godkendt til nedlægning med flyvestød, dvs. endesamlinger mellem de bærende strøer/bjælker. Godkendelsen er KUN gældende ved maks. belastning på 300 kg/m2. Udførelse skal ske som beskrevet under ”Bærende undergulv” og nedenstående særlige retningslinier:

 • Gulvspånpladens stemplede side vendes opad.
 • Endesamlingerne forskydes mindst 300 mm.
 1. Afstandskiler
 2. Gulvspånplader
 3. Fugtspærre
 4. Opklodsning
 5. Betondæk
 6. Understøtning/randstrø langs rummets kanter

Samling og fastgørelse

Gulvspånpladerne kan fastgøres til strøer/ bjælker med selvskærende skruer med delgevind, ringsøm eller tilsvarende. Pladerne skrues/sømmes med maks. 150 mm afstand på alle understøttede pladekanter og med maks. 300 mm afstand på alle mellemunderstøtninger. Søm/skruer dykkes 1-2 mm, og hullerne må IKKE spartles, da det senere kan give ujævnheder i gulvoverfladen.

Det anbefales at anvende skruer som den sikreste fastgørelse af gulvspånplader. Plata-flex skrues nemt og hurtigt i med gulvog loftskruemaskinen Split 217 med EX 580 forlænger. Ved brug af pistolsøm skal gulvspånpladen og strø være presset mod hinanden inden fastgørelse!

 1. Afstandskiler
 2. Gulvspånplader
 3. Fugtspærre
 4. Opklodsning
 5. Betondæk
 6. Understøtning/randstrø langs rummets kanter

Svømmende undergulv

SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV kan anvendes til svømmende undergulv på plane og rette underlag (± 2 mm målt med en retholt over 2 m). Som mellemlag udlægges evt. gulvpap. Ved betondæk udlægges fugtspærre, som f.eks. 0,20 mm PE-folie. Fugtspærren udføres med mindst 150 mm overlæg. Alle samlinger skal tapes. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Gulvspånpladerne nedlægges i forbandt med min. 300 mm forskydning på trykfast isolering, som f.eks. EPS 250.

 1. Afstandskiler
 2. Gulvspånplader 
 3. Gulvpap 
 4. Fugtspærre 
 5. Trykfast isolering 
 6. Stampet sand

Svømmende gulv til renovering

Inden arbejdet påbegyndes, vurderes det eksisterende gulv. Gulvbrædder skal være stabile og sømmet fast til underlaget – evt. eftersømmes brædderne. Underlaget skal være plant med en maks. tolerance på ± 2 mm målt med en retholt over 2 m. Et eksisterende trægulv kan udjævnes ved afhøvling eller med udjævningsmasse egnet til træ. Som mellemlag udlægges gulvpap. Ved organisk underlag udlægges normalt ikke fugtspærre, da der kan være risiko for svamp og råd.

SPAANDEX K-GULV og SPAANDEX UNIPAN K-GULV nedlægges i forbandt med min. 300 mm forskydning.isolering, som f.eks. EPS 250.

 1. Afstandskiler
 2. Gulvspånplader
 3. Gulvpap
 4. Eksisterende bærende undergulv

Limning

Limningen kan udføres, når gulvspånpladen ligger på den blivende plads. Med den dobbelte limstuds påføres lim i én arbejdsgang. Der limes på oversiden af begge fedre. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. • Ved limning i anvendelsesklasse 1 og 2 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim. • Påfør så meget lim, at den er synlig i samlingerne – overskydende lim tørres af. Limleverandørens anvisning skal følges nøje, specielt med hensyn til rummets og materialernes temperatur. De limede gulvspånplader skal hærde ca. et døgn. I denne periode må gulvet ikke belastes eller trafikeres.

Efterbehandling

Alle pladesamlinger slibes inden belægning med f.eks. tæppe, linoleum, vinyl eller lignende, da der ved tynde gulvbelægninger er risiko for markering af samlinger og eventuelle ujævnheder i gulvspånpladerne. Det færdige undergulv skal beskyttes mod udtørring/opfugtning med f.eks. PE-folie, indtil den efterfølgende gulvbelægning bliver monteret.

Spaandex Unipan K-gulv P5/P6 skærpede forholdsregler

Før montage

Ved anvendelse i byggeperioder, hvor bjælkelag og plader bliver udsat for nedbør, skal bjælker rengøres for vand, is/rim og sne.

Limning

Under alle monteringsforhold skal der benyttes egnet limtype, f.eks. limtyper beregnet til højere træfugt og frost. Kontakt limleverandør for valg af korrekt limtype. Pladesamlinger skal påføres så rigelige mængder lim, at pladekanter fuldstændig er beskyttet mod vandindtrængning. Ligeledes anbefales limning til strøerne. Limen påføres med dobbelt studs, så der ligger to limstrenge på strøerne.

Fastgørelse

5 skruer ved endestød og 3 ved øvrige. Ved pladekanter er skrueafstanden 150 mm.

Slibning

Har pladerne været udsat for kraftig opfugtning eller direkte vand, må der påregnes ekstra slibning af pladesamlinger.

Gulvvarme

Gulvspånpladerne kan anvendes i forbindelse med gulvvarme, både vandbaseret og elgulvvarme. Vandbaseret gulvvarmesystem skal være shuntstyret og indrettet således, at vandets fremløbstemperatur ALDRIG kan overstige 40-45°C (maks. 27°C på færdig gulvoverflade). Leverandørens anvisning for montage af varmesystemet skal følges omhyggeligt. KRONOSPAN ApS tilbyder en nem vandbaseret gulvvarmeløsning med NOVOPAN KLIMAGULV til henholdsvis tør- og vådrum. Se brochurer på www.novopan.dk - eller rekvirer dem i byggemarkedet.

Spånplader og miljøet

Hovedparten af træråvarerne til NOVOPAN´s spånpladeproduktion består af forskellige former for genanvendelige biprodukter fra f.eks. anden træindustri, træ der har været anvendt som emballage, bygningstømmer o.l.

Frisktræ-delen består hovedsagelig af PEFC- eller FSC-certificeret træ. Det er garantien for at råvarerne kommer fra bæredygtig skovdrift.

Kvalitetssikring

Alle spånplader fra KRONOSPAN ApS er fremstillet, kontrolleret og mærket efter gældende forskrifter og anvisninger. Samtlige spånpladeprodukter fra KRONOSPAN ApS overholder kravene til formaldehydindhold og er godkendt gennem Dancert og forsynet med CE-mærke, der er garanti for et gennemkontrolleret spånpladeprodukt. 

Service og forhandling

Få mere at vide om KRONOSPAN ApS og virksomhedens omfattende spånpladeprogram på www.kronospan-dk.dk. Spånplader fra KRONOSPAN ApS kan leveres gennem alle landets byggemarkeder og trælasthandler.

spaandex k-gulv

Gode råd og håndtering

Husk... 

 • Gulvpladetype vælges efter anvendelses klasse

 • Pladerne akklimatiseres i ca. 1 uge i lokalet, hvor de skal anvendes

 • Fugtindhold i strøer maks. 8±3%

 • I tilfælde hvor der anvendes massive bjælker/strøer, og fugtindholdet overstiger 11% i strøer og 13% i bjælker bør man lime gulvspånpladerne til strøerne

 • Bedste fastgørelse sker med skruer med delgevind

 • Evt. fugtpærre - korrekt placering og sikring af konstruktionen mod opstigende fugt

 • Ingen fugtspærre på organiske materialer

 • Korrekt understøtningsafstand for bærende strøer

 • Strøafstand mellem 1. og 2. strø reduceres med 30%

 • Etablering af udvidelsesfuge ved gulvflade > 15 lbm

 • Rigelig lim - ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter pladesamling

 • Spartel ikke skruehuller

 • Udlæg et lag af gulvpap ved svømmende gulv

 • Gulvet bør afdækkes indtil montering af gulvbelægning

 • Alle pladesamlinger slibes

 • Randstrøer ved alle frie pladekanter

 • Skrueantal/m2 ca. 16 stk.

Håndtering

 •  Iht. Arbejdstilsynets retningslinjer for løft, skal manuel transport og pladeløft foretages af 2 personer
 • Anvend arbejdshandsker, kategori 2 efter EN 388, ved håndtering
 • Bær beskyttelsesbriller og åndedrætsbeskyttelse ved pladebearbejdning
 • Vægt spånplade 620 x 1820 x 22 mm: 18 kg
 • Vægt spånplade 620 x 2420 x 22 mm: 24 kg

NOVOPAN KLIMAGULV bliver fremstillet under omhyggelig kvalitetskontrol. Produktet fra KRONOSPAN er under kontinuerlig udvikling, og de tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser. Januar 2019 version 1.0 © offenm.com 

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at tage kontakt til os.
Vi står til rådighed mandag-torsdag 7.30-15.30, fredag 7.30-14:30

Kontakt os

keyboard_arrow_up